Tietosuojalauseke

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä
Oy Esco Ab (y-tunnus: 2204295-7)
Vitikka 2
02630 Espoo

Puhelin: 0105242910

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Vitikka 2
02630 Espoo

Puhelin: 0105242910
Email: info@heater.fi


3. Rekisterin nimi
Oy Esco Ab:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien sähköisesti toteutettava asiakasviestintä. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi.

Rekisteriin tallennetaan tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja Esco oy palveluiden käyttämisestä. Osto-, asiointi- ja käyttötietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:

Perustiedot, kuten

nimi
yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
kieli
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, kuten reklamaatiot ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet, palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden taltiot
mahdollisiin takuisiin liittyvät tiedot
perintään liittyvät tiedot
rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä annetut tai saadut tiedot
suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä sähköisistä järjestelmistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekistereihin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

8. Rekisterin suojaus
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat, rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.


9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.